Education for an Information Age
Teaching in the Computerized Classroom

7th Edition
by
Bernard John Poole, MSIS, PGCE
University of Pittsburgh at Johnstown, Johnstown, PA, USA
and
Elizabeth Sky-McIlvain, MLS
Least Tern, Georgetown, ME, USA


with

and

John Evans, MS

Boise State University, Boise, ID

and

Yvonne Singer, MS

Middlesex County College, Edison, NJ, USA

 

Ukrainian translation of Education for an Information Age 7th Edition

The audience for Education for an Information Age is the pre-service/in-service K-12 teacher.  The primary goal of the text is to help you incorporate the computer into your K-12 curriculum.  A secondary goal is to support your endeavors towards becoming the most effective educator you can be in the context of the K-12 classroom of today and tomorrow.

To this extent the book cannot be taken in isolation.  The ideas and skills presented here, and in the accompanying tutorials for Microsoft Office form part of the continuum of learning and experience related to your profession that began when you were yourself a K-12 student.  The continuum continues during your college studies as an Education major, and ultimately bears fruit in your role as a teacher in the classroom.  The computer, along with the expanding range of associated technologies, is just one of many tools and techniques that can improve the learning environment that you provide for your students.

NEW IN THE 7TH EDITION
The changes in this edition are included to bring the text up to date so that it reflects the current state of the art in technology and the current state of practice in technology-integrated education. I am especially indebted to Betsy Sky-McIlvain, John Evans, and Yvonne Singer.  Betsy Sky-McIlvain brings a wealth of current K-12 experience which she contributes especially in chapters 5 through 9.  John Evans has "adopted" chapters 1 through 4 and provided useful recommendations for this 7th edition. He will more significantly manage, update, and maintain those chapters for future editions. Ms. Singer has helped me learn about the needs of people with disabilities more effectively than anyone else in my life.  Her presence as friend and guide have influenced every chapter in one way or another by increasing my sensitivity for the many students in our schools who have a disability.

The state of the art in instructional technology (also called Information and Communication Technology--ICT) is in a constant state of flux, more now than ever before. For this reason we have tried to write an updated new edition of this book every year or so.

CONDITIONS FOR USE
The 7th edition of Education for an Information Age is available for download free of charge.  As a courtesy to the author, please drop him a line at poole@pitt.edu to let him know that you're interested in reading the book and/or using it with pre-service or in-service teachers to promote the effective use of technology in the K-12 classroom.

You may not sell this book for profit.  You may, however, in the context of a College course, print as many copies as are needed and sell them at cost to the students, or, if any profit is made, that profit must be used for non-profit, charitable purposes, such as scholarships, awards, or technology acquisitions which will directly benefit students who are training to become teachers.  Please be sure to print the entire contents of the book, including the Cover Page as published on the web.  Any attempt to profit financially from our work would be a direct infringement of the copyright.

 

Swedish translation of this page (translated by Weronika Pawlak--Без рубрики on 23.01.2017):

Bernard John Poole, MSIS, PGCE
Universitetet i Pittsburgh i Johnstown, Johnstown, PA, USA
och
Elizabeth Sky-McIlvain, MLS

John Evans, MS

Boise Staten Universitet, Boise, ID

och

Yvonne Singer, MS

Middlesex County College, Edison, NJ, USA

 

publiken för Utbildning för en Informations-Ålder är pre-service/i-tjänst K-12 lärare. Det primära målet med texten är att hjälpa dig att integrera datorn i din K-12 läroplanen. Ett sekundärt mål är att stödja din strävan mot att bli den mest effektiva utbildare att du kan vara i samband med K-12 klassrummet i dag och i morgon.

Så långt är boken inte i isolering. De idéer och färdigheter som presenteras här, och i den medföljande handledning för Microsoft Office 2000Microsoft Office XP,Microsoft Office 2003Microsoft Office 2007, och Microsoft Office 2010 utgöra en del av den ständigt lärande och erfarenheter som rör ditt yrke som började när du var dig själv en K-12 student. Kontinuum som fortsätter under din högskola studier på en Utbildning som är större, och i slutändan bär frukt i din roll som lärare i klassrummet. Datorn, tillsammans med den växande utbud av tillhörande teknologier, är bara ett av många verktyg och tekniker som kan förbättra miljö för lärande som du ger till dina elever.

NYTT I DEN 7: e UPPLAGAN
förändringarna i Den här versionen ingår för att få texten uppdaterad så att den återspeglar den aktuella forskningsläget inom teknik och nuvarande praxis i teknik-integrerad utbildning. Jag är särskilt tack till Betsy Sky-McIlvain, John Evans, och Yvonne Singer. Betsy Sky-McIlvain ger en rikedom av nuvarande K-12 erfarenhet som hon bidrar särskilt i kapitlen 5 till 9. John Evans har “adopterat” kapitel 1 till 4 och bra rekommendationer för denna 7: e upplagan. Han kommer att i större utsträckning hantera, uppdatera och underhålla dessa kapitel för framtida utgåvor. Ms Sångerskan har hjälpt mig att lära mig om behoven hos personer med funktionsnedsättning mer effektivt än någon annan i mitt liv. Hennes närvaro som vän och guide har påverkat varje kapitel på ett eller annat sätt genom att öka min känslighet för många elever i våra skolor som har ett funktionshinder.

state of The art i instruktions-teknik (kallas även för Informations-och kommunikationsteknik–IKT) är i ett konstant tillstånd av förändring, mer nu än någonsin innan. Av denna anledning har vi försökt att skriva en uppdaterad ny upplaga av denna bok varje år eller så.

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING
Den 7: e upplagan av Utbildning för en Informations-Ålder är tillgängliga för nedladdning gratis. Som en artighet till författaren, vänligen skicka ett email till poole@pitt.edu för att låta honom veta att du är intresserad av att läsa boken och/eller använda den med pre-service eller lärare för att främja en effektiv användning av teknik i K-12 klassrummet.

Du får inte sälja den här boken för vinst. Du kan dock, inom ramen för en Högskola självklart skriver ut så många exemplar som behövs och sälja dem till kosta till eleverna, eller, om någon vinst, för att vinna måste användas för icke-vinstdrivande, välgörande ändamål, såsom stipendier, utmärkelser, eller teknik förvärv som direkt kommer att gynna elever som är i utbildning för att bli lärare. Vänligen se till att skriva hela innehållet i bok, inklusive försättsblad som publiceras på webben. Alla försök att vinna ekonomiskt från vårt arbete skulle vara ett direkt intrång i upphovsrätten.

This entry was posted in Без рубрики on 23.01.2017.

 

Back to Bernie Poole's home page


© Bernard J Poole, Elizabeth Sky-McIlvain, 1996-2020, All rights reserved / poole@pitt.edu / (239) 728-7148 / Revised Saturday June 27, 2020