prev next front |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |review

sazogadoebrivma sanitariam da piradi higienis Cvevebma mniSvnelovnad Seamcira zogierTi infeqciuri daavadebis ganviTarebis albaToba. sakuTriv sazogadoebis ganviTarebam Tan moitana mravali infeqciuri daavadebis kontroli. Tavdacvis mravalma saSualebam, romelsac dRes Cven viyenebT (magaliTad, imunizacia, sasmeli da sakanalizacio wylebis gawmenda-damuSaveba, usafrTxo sakvebis damzadebisa da ganawilebis wesebi), mniSvnelovnad gazarda Cveni SesaZleblobebi infeqciuri daavadebebis epidemiebis kontrolis sferoSi..

joSua ledenbergi, nobelis premiis laureati, aSS
http://www.pitt.edu/~super1/lecture/lec6991/index.htm