Department of Chemistry

Chevron Science Center

219 Parkman Avenue

Pittsburgh, PA 15260

Office: 603A CHVRN

Phone: 412-624-8520

Fax: 412-624-1668

Email: sweber@pitt.edu

 
 

 

 

 

 

 

 

Stephen G. Weber

   

Amir Faraji

Yifat Guy

Amy Hamsher

Dujuan Lu

Hong Zhang

Jing Zhang

Juanfang Wu

Ying Yi

Manyan Wang

Ling Li

Xiaomi Xu

Yanhong Yang

Yansheng Liu

Si Li

 

 

[back to top]