next front |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |review

Еден грам на превенција вреди колку килограм лечeње
Henry De Bracton, 1240

Вредноста на примарната превенција им е позната на луѓето многу векови наназад. За жал, дури ни денес не се целосно препознаени нејзините придобивки, пред се поради преокупацијата со високата  технологија во медицината.

 Ние во Supercoursе проектот (www.pitt.edu/~super1), одлучивме да укажеме на важноста на превенцијата, преку развој на Златно предавање за превенцијата.

Supercoursе-проектот е основан од Националната медицинска библиотека, NIH, како библиотека на предавања за превенцијата и јавното здравство, базирани на интернет, кои  бесплатно ги користат 10,000 членови на Глобалната здравствена мрежа од 151 земја. Ние го развивме Златното предавање за превенцијата за да илустрираме и да потсетиме на улогата на превенцијата во создавањето и одржувањето на нашата поздрава планета.

Забелешка: send this lecture to a friend командата работи според PowerPoint slide show модалитетот

 Оваа лекција е создадена од Faina Linkov, MPH со помош на групата на Supercourse во Pittsburgh, PA и на Глобалната здравствена мрежа (ГЗМ)

 Подготовка и превод:

Проф. Д-р. Елисавета Стикова