next front |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |37 |38 |39 |40 |41 |42 |43 |44 |45 |review

If you have any questions, comments and recommendations, please tell us via Email: supercourse@163.com 
-------Author-------
1) JIT program of Sichuan Earthquake, Supercourse China. [MEMBERS: Wanxing Chai, Dongwen Chen, Yanwen Chen, Li Ding, Xuan Liu, Mengqing Sun, Yawen Wang, Shujie Wei, Wanlong Wu, Yanyan Wu, Yingyun Yang, Wenqing Yu, Bingqing Zhang, Peng Zhang, Jing Zhao, Xue Zhao, M.D.. Jun Hu, M.B.. Xin Zhong, PhD. Huachun Zou, MPH.
2) Ardalan A, MD, Ph.D., Holakouie Naieni K, Ph.D., Osuli M, MSc, Shokoohi M, MSc (School of Public Health & Institute of Public Health Research, Tehran University of Medical Sciences)
3) LaPorte RE, Ph.D., Linkov F, Ph.D., Mita Lovalekar, M.D., Francois Sauer, M.D., Eugene Shubnikov, M.D. (Main Supercourse, USA)
4) Tanya M. Atwater, Member, U. S. National Academy of Sciences, Dept. Earth Science, University of California, Santa Barbara
5) Eric K. Noji, M.D., M.P.H., Centers for Disease Control and Prevention, Washington, D.C.
6) Yakut Irmak ÖZDEN, Ayse Emel ÖNAL, Sıdıka Tekeli YEŞİL, Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Department of Public Health
-------Translator------
Hao Zhang, M.D., Yuan Chai, BSc.