prev next front |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |37 |38 |39 |40 |41 |42 |43 |44 |45 |46 |47 |review
Mexico, các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát đang được phối hợp, bao gồm tăng cường các hoạt động theo dõi. Như là một động thái đề phòng, Mexico đã ban hành lệnh đóng cửa các nhà trẻ, trường học, và các đại học. Tương tự, Các hoạt động văn hóa xã hội cũng bị tạm ngưng trong vòng 10 ngày.