prev next front |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |37 |38 |39 |40 |41 |42 |43 |44 |45 |46 |47 |review

Tái sắp xếp, hay tái sắp xếp các vật liệu di truyền của virus là sự trao đổi DNA giữa các virus bên trong một tế bào của ký chủ. Hai hoặc nhiều virus của các chủng khác nhau (nhưng thường cùng một loài) nhiễm vào một tế bào ký chủ và góp chung các vật liệu di truyền của chúng để tạo nên những dòng virus con cái có bộ gen đa dạng hơn.

Đó là một loại tái tổ hợp gen.

Tái sắp xếp gen có thể dẫn đến chuyển đổi kháng nguyên virus dưois một số điều kiện.